ગોવિંદો પ્રાણ અમારો || Govindo Pran Amaro Lyrics || Bhajan Lyrics

0
598
ગોવિંદો પ્રાણ  અમારો  રે મને  જગ લાગ્યો ખારો  રે.
મનેમારો રામજી ભાવેરે બીજો મારી નજરે નઆવે રે.

મીરા બાઈના મહેલમાં રે   હરિ  સંતન નો વાસ રે.
કપટીથી હરિ દૂર વસે  મારા સંતનકેરી પાસ પાસ,
ગોવિંદો પ્રાણ  અમારો  રે મને  જગ લાગ્યો ખારો  રે.

રાણોજી કાગળ મોકલે રે દયો રાણી મીરાંને હાથ.રે.
સાધુની સંગત છોડી દયો તમો વસોને અમારી સાથ.
ગોવિંદો પ્રાણ  અમારો  રે મને  જગ લાગ્યો ખારો  રે.

મીરાંબાઈ કાગળ મોકલે રે દેજો રાણાજીને હાથ રે.
રાજપાટ તમે છોડી રાણાજી વસો સાધુ ને પાસ.
ગોવિંદો પ્રાણ  અમારો  રે મને  જગ લાગ્યો ખારો  રે.

વિષનો પ્યાલો રાણે મોકલ્યો રે દેજો મીરાંને હાથ રે.
અમૃત જાણીમીરા પીગયા જેને સહાય વિશ્વનો નાથ.
ગોવિંદો પ્રાણ  અમારો  રે મને  જગ લાગ્યો ખારો  રે.

સાંઢવાળા સાંઢશણગારજે રે જાવું સો સો કોશ રે.
રાણાજીના દેશમાં મારે જળ રે પીવાનો દોષ રે.
ગોવિંદો પ્રાણ  અમારો  રે મને  જગ લાગ્યો ખારો  રે.

ડાબો મેલ્યો મેવાડ રે  મીરા ગઈ પશ્ચિમ માય રે.
સર્વછોડીને મીરાનીસર્યા જેનું માયામાંમનડું નકાઈ,
ગોવિંદો પ્રાણ  અમારો  રે મને  જગ લાગ્યો ખારો  રે.

સાસુ અમારી સુષુમણા રે સસરો પ્રેમ સંતોષ રે.
જેઠ જગજીવન જગતમાં મારો નાવલિયો નિર્દોષ રે.
ગોવિંદો પ્રાણ  અમારો  રે મને  જગ લાગ્યો ખારો  રે.

ચૂંદડી ઓઢું ત્યારે રંગ ચુવે રે રંગબેરંગી હોય રે.
ઓઢું  હું કાળો કમળો  દુજો દાગ ન  લાગે કોઈ.
ગોવિંદો પ્રાણ  અમારો  રે મને  જગ લાગ્યો ખારો  રે.

મીરા  હરિ ની  લાડલી  રે રહેતી  સંત હજુર રે.
સાધુસંગાતે સ્નેહઘણો  પેલા કપટીથી દિલદૂર,
ગોવિંદો પ્રાણ  અમારો  રે મને  જગ લાગ્યો ખારો  રે.

– મીરાંબાઈ,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here