નાગર નંદજીના લાલ | Nagar Nandji Na Lal Lyrics

0
626
નાગર નંદજીના લાલ, નાગર નંદજીના લાલ,
રાસ  રમંતાં  મારી નથડી  ખોવાણી ,
કાના’  જડી  હોયતો  આપ,
રાસ  રમંતાં  મારી નથડી  ખોવાણી ,
નાની નાની નથડી ને મહી  જડેલા મોતી,
નથડી કારણ નૃત્ય કરું જોતી જોતી ,
નાની નાની નથડી ને મહી  જડેલા હીરા,
નથડી આપો ને મારા સુભદ્રાના વીરા ,
નાનેરી પહેરું તો મારે નાકે ના સોહાય,
મોટેરી પહેરું તો મારા મુખ પર જોલા ખાય ,
આંબે બોલે કોયલડીને ને વનમાંબોલે મોર,
રાધાજીની નથડીનો શામળિયો છે ચોર ,
નથડી કારણ મેં તો ઢૂંઢ્યું  છે  વૃંદાવન,
નથડી આપોને મારા  પ્રાણ,  જીવન ,
નથડી આપોને પ્રભુ નંદના કુંવર,
નરસૈંયાના સ્વામી ઉપર જાઉં બલિહાર ,
Nagar Nandji Na Lal Lyrics
Narshih Maheta Bhajan Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here