આવને કાના મોરલીવાળા | Aav Ne Kana Morlivala Lyrics

0
32
લખે ચીઠ્ઠી રાધીકા કાના તારા નામની
ક્યાં ઠેકાણે મોકલાવું કાના
આવને કાના ,હે આવને કાના
હો આવને કાના મોરલીવાળા નંદના રે લાલા ,
હો ગોકુળના ગોવાળોને ભુલી રે ગયો કે શું
માખણની મટકી ભુલી રે ગયો કે શું
ગોકુળના ગોવાળોને ભુલી રે ગયો કે શું
માખણની મટકી ભુલી રે ગયો કે શું
ભાવતા ભોજન લઈ બેઠો કાના ,
આવને કાના ,હે આવને કાના
હો આવને કાના મોરલીવાળા નંદના રે લાલા ,
હો ગોકુળમાં બેઠી રાધા જોવું તારી વાટડી
ગોકુળમાં બેઠી રાધા જોવું તારી વાટડી
હો ગોકુળમાં બેઠી રાધા જોવું તારી વાટડી
ગોકુળમાં બેઠી રાધા જોવું તારી વાટડી
મથુરા મેલીને ગોકુલ આવો કાના
આવને કાના , હે આવને કાના
હો આવને કાના મોરલીવાળા નંદના રે લાલા ,
હો રાધાના પ્રેમને ભુલી રે ગયો કે શું
મીરાના પ્રેમને ભુલી રે ગયો કે શું
રાધાના પ્રેમને ભુલી રે ગયો કે શું
મીરાના પ્રેમને ભુલી રે ગયો કે શું
મોહી ગયો કુબજામાં કાના
આવને કાના ,હે આવને કાના
હો આવને કાના મોરલીવાળા નંદના રે લાલા ,
Aav Ne Kana Morli Vala Lyrics 

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here