હાલ કાના મને દ્વારીકા દેખાડ | Hal Kanha Mane Dwarika Dekhad Lyrics

0
44
હાલ કાના મને દ્વારીકા દેખાડ કોડિલા કાન રે
હે વાહલા રહી ના શકુ તમ વીના,
હાલ કાના મને દ્વારીકા દેખાડ કોડિલા કાન રે
હે વાહલા રહી ના શકુ તમ વીના,
હાલ કાના મને ગોમતીમા નવરાવ કોડીલા કાન રે
હે વાહલા રહી ના શકુ તમ વીના,
હો કાના મને દ્વારીકા દેખાડ…
હાલ કાના મને ગોમતીમા નવરાવ કોડીલા કાન રે
હે વાહલા રહી ના શકુ તમ વીના,
હો કાના મને દ્વારીકા દેખાડ…
હાલ કાના મને દ્વારીકા દેખાડ કોડિલા કાન રે
હે વાહલા રહી ના શકુ તમ વીના,
ઉંચા દેવળ દ્વારીકાના કાનાજી હો જી,
આથમણે દરબારનો હો,
ઉંચા દેવળ દ્વારીકાના કાનાજી હો જી,
આથમણે દરબારનો હો,
નીચ ગલડે ઘુમતીતી, થાય છે ,
નાટા ગમનો હે વાહલા રહી ના શકુ તમ વીના,
હાલ કાના મને દ્વારીકા દેખાડ કોડિલા કાન રે,
હે વાહલા રહી ના શકુ તમ વીના,
Hal Kanha Mane Dwarika Dekhad Lyrics
Krishn Bhajan Lyrics

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here