ખોડિયાર છે જોગમાયા | Khodiyar Chhe Jogmaya Lyrics | Garba Lyrics

0
798
ખોડિયાર છે જોગમાયા
મામડિયાની ખોડિયાર છે જોગમાયા
માડી ને દ્વારે વાંજીયા રે આવતા
વાંજીયા ને પારણાં બંધાવે મામડિયાની
ખોડિયાર છે જોગમાયા
ખોડિયાર છે જોગમાયા મામડિયાની
ખોડિયાર છે જોગમાયા
માડી ને પારે અંધાળા રે આવતા
અંધાળા રે આંખો આપે મામડિયાની
ખોડિયાર છે જોગમાયા
ખોડિયાર છે જોગમાયા મામડિયાની
ખોડિયાર છે જોગમાયા
માડી ને દ્વારે દુખીયા રે આવતા
દુખીયા ના દુઃખડા મટાડે રે મામડિયાની
ખોડિયાર છે જોગમાયા
ખોડિયાર છે જોગમાયા મામડિયાની
ખોડિયાર છે જોગમાયા
એ….ખોડલ ખમકારી માં અવતારી
દુઃખ હરનારી દાતારી..દાતારી
માં ત્રિશુલ ધારી મગર સવાળી
દેવી દયાળી ડુંગરાળી
પ્રગટ પરચાળી માં મમતાળી
લોબડીયાળી નેજાળી
માં મંગલ કારી માટેલ વાળી
કરતી સહુ ની રખવાળી રે
માં કરતી સહુ ની રખવાળી રે
માં કરતી સહુ ની રખવાળી

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here