નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાડે | Nadi Kinare Raivar Patang Udade

0
112
નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાડે,
આવ્યો વાયરાનો ઝોલો, તૂટ્યો પતંગનો દોરો,
દોરો સંધાવીને રાયવર પતંગ ઉડાડે,
નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાડે,
દોશીડાને હાટે વીરો ચૂંદડિયું મૂલવે,
પહેરો નાની વહુરાણી, લાવ્યો તમારો સ્વામી,
દોરો સંધાવીને રાયવર પતંગ ઉડાડે,
નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાડે,
મણિયારાને હાટે વીરો ચૂડલો મૂલવે,
પહેરો નાની વહુરાણી, લાવ્યો તમારો સ્વામી,
દોરો સંધાવીને રાયવર પતંગ ઉડાડે,
નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાડે,
સોનીડાને હાટે વીરો હારલા મૂલવે,
પહેરો નાની વહુરાણી, લાવ્યો તમારો સ્વામી,
દોરો સંધાવીને રાયવર પતંગ ઉડાડે,
નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાડે,
કડી કેસરનો વીરો કડલો તે મૂલવે,
પહેરો નાની વહુરાણી, લાવ્યો તમારો સ્વામી,
દોરો સંધાવીને રાયવર પતંગ ઉડાડે,
નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાડે,
આવ્યો વાયરાનો ઝોલો, તૂટ્યો પતંગનો દોરો,
દોરો સંધાવીને રાયવર પતંગ ઉડાડે,
નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાડે,
Nadi Kinare Rayvar Patang Udade

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here