એકલા જ આવ્યા મનવા | Ekala J Avya Manva Ekla Javana Lyrics | Bhajanbook

0
822
એકલા જ આવ્યા મનવા એકલા જવાના
સાથી વિના , સંગી વિના , એકલા જવાના
એકલા જવાના , એકલા જવાના …
કાળજીની કેળીયે કાયા ના સાથ દે
કાળી કાળી રાતડીએ છાયા ના સાથ દે
કાયાના સાથ દે ભલે , છાયા ના સાથ દે ભલે
પોતાનાજ પંથે ભેરુ , પોતાના વિનાના
સાથી વિના , સંગી વિના , એકલા જવાના …
આપણેય એકલાને , કીરતાર એકલો
એકલા જીવોને તારો આધાર એકલો
એકલા રહીએ ભલે , વેદના સહીએ ભલે
એકલા રહીને ભેરુ થઈએ બધાના
સાથી વિના , સંગી વિના , એકલા જવાના …
Ekla J Aavya Manva Ekla Javana Lyrics

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here