મોગલ આવશે રે મોગલ આવશે રે | Mogal Avse re Lyrics

0
227
આવશે આવશે રે મોગલ આવશે રે
મોગલ આવશે રે મોગલ આવશે રે.
મોગલ ને કે જે, મોગલ ને કે જે
હે મોગલ ને કે જે ભેળીયા વાળી ભેળી આવશે
મોગલ ને કે જે ભેળીયા વાળી ભેળી આવશે
મોગલ આવશે રે મોગલ આવશે રે
મોગલ આવશે રે મોગલ આવશે…
હે જગ આખું જાકારતું જે દી વ્હાલા વેરી થાય રે
જગ આખું જાકારતું જે દી વ્હાલા વેરી થાય રે
તારી ધીરજ ખૂટી જાય તો મોગલ ને યાદ કરજે
મોગલ ને કે જે
હે મોગલ ને કે જે ભેળીયા વાળી ભેળી આવશે
હે મોગલ ને કે જે ભેળીયા વાળી ભેળી આવશે
મોગલ આવશે મોગલ આવશે રે
મોગલ આવશે રે મોગલ આવશે ..
જે દી મોઢા ફેરવે માનવી તે દી દલડું બહુ મુંજાય રે
જે દી મોઢા ફેરવે માનવી તે દી દલડું બહુ મુંજાય રે
તારી ધીરજ ખૂટી જાય તો આયલ ને યાદ કરજે
તારી ધીરજ ખૂટી જાય તો મોગલ ને યાદ કરજે
મોગલ ને કે જે
મોગલ ને કે જે ભેળીયા વાળી ભેળી આવશે
મોગલ આવશે રે મોગલ આવશે રે
મોગલ આવશે રે મોગલ આવશે ..
કેદાન કે એટલું કરજે કરજે નાભિ વાળો નાદ રે
કેદાન કે એટલું કરજે કરજે નાભિ વાળો નાદ રે
તા તો ઘાબળી લઈને દોડશે મારી ઓખાવાળી આઈ રે
મોગલ ને કે જે
મોગલ ને કે જે ભેળીયા વાળી ભેળી આવશે
મોગલ આવશે રે મોગલ આવશે રે
મોગલ આવશે રે મોગલ આવશે ..
Mogal Avse Re Mogal Aavse Lyrics

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here