વૈષ્ણવ જન તો | Vaishnav Jan To Tene Kahiye Lyrics

0
541
વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીયે
જે પીડ પરાઈ જાણે રે,
પરદુખે ઉપકાર કરે તોયે
મન અભિમાન નઆણે રે,
સકળ લોકમાં સહુને વંદે,
નિંદા ન કરે કેની રે,
વાચ કાછ મન નીચલ રાખે
ધન ધન જનની તેની રે,
વૈષ્ણવજન…
સમ દ્રષ્ટિ ને તૃષ્ણા ત્યાગી
પર સ્ત્રી જેને માત રે,
જિહવા થકી અસત્ય ન બોલે,
પરધન નજાલે હાથરે,
વૈષ્ણવજન…
મોહ માયા વ્યાપે નહિ જેને,
દ્રઢ વૈરાગ્ય જેના મનમા રે,
રામનામ શુ તાળી રે વાગી
સકળ તીરથ તેના મનમાં રે,
વૈષ્ણવજન…
વણલોભી ને કપટ રહિત છે
કામ ક્રોધ નિવાર્યા રે,
ભણે નરસૈંયો તેનું દર્શન કરતા
કુળ એકોતેર તારે રે,
વૈષ્ણવજન…
Vaishnav Jan To Tene Kahiye Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here