અલક મીલન કે કાજ ફકીરી | Alakh Milan Ke Kaj Fakiri Lyrics

0
299
અલક મીલન કે કાજ ફકીરી, લેકે ફરું મેં જંગલમેં
તેરી સીકલ કે કાજ ફકીરી ,લેકે ફરું મેં જંગલમેં ,
તુંહી તુંહી તાર લાગ્યો દિલ અંદર,રહું સદા એક રંગનમેં
ત્રણ લોકકી ફિકર મીટાઈ,એહી ફિકર મેરે અંગનમેં,
અલક મીલન કે કાજ ફકીરી ,
ભભક ભભુતી રખું રોમપે,નાહ કરકે જ્ઞાન ગંગનમેં
સમતા કફની સીલાકે ડારી,ઓઢ રખી એહી અંગનપેં,
અલક મીલન કે કાજ ફકીરી ,
ભીક્ષા કરુ મેં ભજન ભાવકી,રહું સદા સત સંગનમેં
કરમ કાષ્ટ સબ લકડી જલા દઉં;માલીક તેરા મંગનમેં,
અલક મીલન કે કાજ ફકીરી ,
મીલજા ફિકર મીટે આ તનકો,પડે હું દુનીયાકે દંગનમે
સતગુરુ ચરણે “દાસ સવો” કહે,સદા તેરા સંગનમેં ,
અલક મીલન કે કાજ ફકીરી ,
Alakh Milan Ke Kaj Fakiri Lyrics
Das Sava Bhagat Na Bhajan Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here