બાગમાં છંટાવો | Bagma Chantavo Kaju Kevdo Lyrics

0
101
બાગમાં છંટાવો કાજુ કેવડો
વાડીમાં રોપાવો નાગરવેલ રે
છંટાવો કાજુ કેવડો,
છગનભાઈનો કુંવર કાજુ કેવડો
મગનભાઈ વેવાઈની નમણી નાગરવેલ રે
છંટાવો કાજુ કેવડો,
કેવડિયે તે લાગ્યાં ઝાઝાં ફૂલડાં
ફૂલ એટલાં જમાઈરાજનાં મૂલ રે
છંટાવો કાજુ કેવડો,
કેવડિયે તે આવ્યાં નવલાં પાંદડાં
પાન એટલાં વહુરાણીનાં માન રે
છંટાવો કાજુ કેવડો,
સવિતાબેનનો જન્મેલ કાજુ કેવડો
કવિતાબેન વેવાણની નમણી નાગરવેલ રે
છંટાવો કાજુ કેવડો,
Bagma Chantavo Kaju Kevdo 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here