દરિયાના બેટમાં સાંઢણી | Dariyana Bet Ma Sandhadi Lyrics

0
108
દરિયાના બેટમાં સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ,
દરિયાના બેટમાં સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ,
ઈ રે સાંઢણીયે સોનુ મંગાવો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ,
ઈ સોનાના બેનને કંકણ ઘડાવો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ,
ઈ રે સાંઢણીયે રૂપું મંગાવો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ,
ઈ રૂપાના બેનને ઝાંઝર ઘડાવો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ,
ઈ રે સાંઢણીયે હીરા મંગાવો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ,
ઈ રે હીરાની બેનને ચૂંક ઘડાવો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ,
દરિયાના બેટમાં સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ,
Dariyana Bet Ma Sandhadi Lyrics
Gujarati Lagnageet Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here