હું તને વિનવું ખોડીયાર માં | Hu Tane Vinavu Khodiyar Maa Lyrics

0
370
હું તને વિનવું ખોડીયાર માં , ખોડીયાર માં
ગરબે રમવા આવ રે  ,
સરખે સરખી સાહેલડી માં , રમવા નીસર્યા માં  ,
ગડી ગડીનો ડમલો રે પૂજા માં ડમરા ,
સરખે સરખી સાહેલડી રમવા નીસર્યા માં ,
ગડી ગડીનો ડમલો રે પૂજા માં ડમરા ,
સરખે સરખી સાહેલડી રમવા નીસર્યા માં ,
હું તને વિનવું ખોડીયાર માં , ખોડીયાર માં
ગરબે રમવા આવ રે  ,
સરખે સરખી સાહેલડી માં , રમવા નીસર્યા માં ,
Hu Tane Vinavu Khodiyar Maa Lyrics
Dakla Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here