જિંદગાની હું ગુજારુ પ્રેમના વેપાર પર ,
પ્રેમ હુંડી મેં લખી છે , સદગુરુ સરકાર પર ,
જીવ તન મન પ્રેમની કિંમત માં મેં અર્પણ કર્યા ,
આ હાટ ની વસ્તુ નથી , કે જે વેચાય જે કલદાર પર ,
પ્રેમ પંથે ચાલવું કે ખેલવું સહેલું નથી ,
ખેલવું ખુલ્લા પગે જે , ખાંડા કેરી ધાર પર ,
પ્રેમમાં મેં જોયું તપાસી માર સાથે પ્યાર છે ,
પ્યાર જો આવી મળે તો , કુરબાન એવા માર પર ,
જીવતા જીવંત કાઢી મારી આશા રહી ગઈ
હવે ફૂલડાં કાહે ચડાવો , હાટ ના અંબાર પર ,
હું નથી શાયર કવિ ના જાણુ પિંગલ કાયદા ,
દિલની ઉર્મીએ લખી છે , ગઝલ આ સરકાર પર ,
પ્રેમના પાઠો ભણી સતાર શાહ શું શું લખે ,
હું દીવાનો થઈ ગયો છું , યાર ના દીદાર પર ,
Jindagani Hu Gujaru Lyrics
Das Satar Bhajan Lyrics

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here