રંગ રે કસુંબલ મેં તો | Rang Re Kasumbal Me To Lyrics | Lagna Geet Lyrics

0
690
મારા નખના પરવાળા જેવી ચુંદડી
ચુંદડી નો રંગ રાતો હો લાડલી
ઓઢોને સાહેબ જાદી ચુંદડી …
રંગ રે કસુંબલ મેં તો કેસુડાનો પીધો
લીલો તે રંગ વનની વનરાયુંએ દીધો
ઓ.. હો..પીળો તે રંગ જોને ઉગતી પૂનમનો
તારલીયે ટાંકી નવરંગ ચુંદડી …મારા…
ગામને સીમાડે કરશું સામૈયા તમારા
અંતરને ઓરડે દેશુ રે ઉતારા
ઓ.. હો.. વાજા વગડાઓ માંડવડે આવો
તેદી ઓઢું હું સાયબાની ચુંદડી …મારા…
જો જો ના ખેલ કોઈ વાસમોના ખેલતા
મારી આ ચુંદડીને પછી નવ ઠેલતા
ઓ..હો..તારા રૂઢીયા ની રાણી બોલે બંધાણી
નહિ રે ઓઢું હું કોઈ ની ચુંદડી …મારા…
ઈ રે ચુંદલડી માં વરણાંગી પ્રીત છે
વરણાંગી પ્રીત એમાં વાલમ કેરી પ્રીત છે
પ્રીતલડી હોઈ હોઈ પ્રીતલડી , પ્રીતલડી મારી
સમજુ સમજુના સમજાય કે…મારા…

લગ્ન ગીત , Lagna Geet Lyrics

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here