શ્રીમન નારાયણ ધૂન | Shriman Narayan Narayan | Dhun Lyrics

0
825
શ્રી મન નારાયણ નારાયણ નારાયણ
રાજા રામ રામ રામ સીતારામ રામ રામ
ભજમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ ,
લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ નારાયણ
આદિ નારાયણ નારાયણ નારાયણ
અનાદિ નારાયણ નારાયણ નારાયણ ,
સત્ય નારાયણ નારાયણ નારાયણ
બદ્રી નારાયણ નારાયણ નારાયણ
ભજમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ ,
શ્રી મન નારાયણ નારાયણ નારાયણ
રાજા રામ રામ રામ સીતારામ રામ રામ
ભજમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ ,
Shriman Narayan Narayan Narayan 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here