હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી | Hanuman Chalisa In Gujarati

0
457
શ્રી હનુમાન ચાલીસા
॥ દોહા ॥ 
શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ ,
નિજ મન મુકુર સુધારી ।
બરનઉ રઘુબર બિમલ જશ,
જો દાયક ફળ ચારી ॥
બુદ્ધિ હીન તનુ જાનિકે ,
સુમીરો પવન કુમાર ।
બળ બુદ્ધિ વિદ્યા દેઉ મોહી ,
હરહુ કલેશ વીકાર ॥
॥ ચૌપાઈ ॥
જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર ।
જય કપીસ તિહું લોક ઉજાગર ॥०૧॥
રામ દૂત અતુલિત બળ ધામા ।
અંજની પુત્ર પવન સુત નામા ॥०૨॥
મહાબીર બિક્રમ બજરંગી ।
કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી ॥०૩॥
કંચન બરન બિરાજ સુબેસા ।
કાનન કુંડળ કુંચિત કેસા ॥०૪॥
હાથ વજ્ર ઔર ધ્વજા બિરાજે ।
કાંધે મુંજ જનેઉ સાંજે ॥०૫॥
શંકર સુવન કેસરી નંદન ।
તેજ પ્રતાપ મહા જગ બંદન ॥०૬॥
વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર ।
રામ કાજ કરિબે કો આતુર ॥०૭॥
પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા ।
રામ લખન સીતા મન બસિયા ॥०૮॥
સૂક્ષ્મ રૂપ ધરી સિયહિ દિખાવા ।
બિકટ રૂપ ધારી લંક જલાવા ॥०૯॥
ભીમ રૂપ ધરી અસુર સહારે ।
રામચંદ્ર કે કાજ સવારે ॥૧૦॥
લાયે સંજીવન લખન જિયાયે ।
શ્રી રઘુબીર હરષિ ઉર લાયે ॥૧૧॥
રઘુપતિ કીન્હી બહુત બડાઈ ।
તુમ મમ પ્રિયઃ ભરત સમ ભાઈ ॥૧૨॥
સહસ્ત્ર બદન તુમ્હરો જસ ગાવે ।
અસ કહી શ્રીપતિ કંઠ લગાવે ॥૧૩॥
સનકાદિક બ્રમ્હાદિ મુનીસા ।
નારદ સરળ સહીત અહીસા ૧૪॥
જમ કુબેર દિગપાલ જાહાંતે ।
કબી કોબિન્ધ કહી સખે કહાંતે ॥૧૫॥
તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિં કીન્હા ।
રામ મિલાય રાજ પદ દીન્હા ॥૧૬॥
તુમ્હરો મંત્ર વિભીષણ માના ।
લંકે સ્વર ભય સબ જગ જાના ॥૧૭॥
જગ સહસ્ત્ર જોજન પાર ભાનુ ।
લીલ્યો તાહી મધુર ફળ જાણું ॥૧૮॥
પ્રભુ મુદ્રિકા મૈલી મુખ માહી ।
જલ્દી લાંધી ગયે અચરજ નાહી ॥૧૯॥
દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે ।
સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે ॥૨૦॥
રામ દુઆરે તુમ રખવારે ।
હોત ન આજ્ઞા બિન પૈસારે ॥૨૧॥
સબ સુખ લહે તુમ્હારી સરના।
તુમ રક્ષક કાહું કો ડરના ॥૨૨॥
આપન તેજ સહારો આપે ।
તીનો લોક હાંક તેહ કાપે ॥૨૩॥
ભૂત પિશાચય નિકટ નહિ આવે ।
મહાબીર જબ નામ સુનાવે ॥૨૪॥
નાસે રોગ હરે સબ પીરા ।
જપત નિરંતર હનુમત બિરા ॥૨૫॥
સંકટ તે હનુમાન છુડાવે ।
મન ક્રમ બચન ધ્યાન જો લાવે ॥૨૬॥
સબ પર રામ તપસ્વી રાજા ।
તીન કે કાજ સકલ તુમ સાજા ॥૨૭॥
ઔર મનોરથ જો કોઈ લાવે ।
સોઈ અમિત જીવન ફલ પાવે ॥૨૮॥
ચારો જુગ પરતાપ તુમ્હારા ।
હૈ પરસિદ્ધ જગત ઉજિયારા ॥૨૯॥
સાધુ સંત કે તુમ રખવારે ।
અસુર નિકનંદન રામ દુલારે ॥૩૦॥
અષ્ટ સીધી નવ નિધિ કે દાતા ।
અસ બર દિન જાનકી માતા ॥૩૧॥
રામ રસાયન તુમ્હારે પાસા ।
સદા રહો રઘુપતિ કે દાસા ॥૩૨॥
તુમ્હરે ભજન રામ કો પાવે ।
જનમ જનમ કે દુખ બિસરાવે ॥૩૩॥
અંત કાળ રઘુબર પૂર જાયી ।
જહાં જન્મ હરિ ભક્ત કહાયી ॥૩૪॥
ઔર દેવતા ચિત ન ધરયી ।
હનુમત સેહી સર્વ સુખ કરયી ॥૩૫॥
સંકટ કટે મિટે સબ પીરા ।
જો સુમીરે હનુમંત બલબીરા ॥૩૬॥
જય જય જય હનુમાન ગોસાઈ ।
કૃપા કરઉ ગુરુ દેવકી નાઈ ॥૩૭॥
જો સત બાર પાઠ કર કોઈ ।
છૂટહિ બંદી મહા સુખ હોઈ ॥૩૮॥
જો યહ પઢે હનુમાન ચાલીસા ।
હોય સીધી સાખી ગૌરીસા ॥૩૯॥
તુલસીદાસ સદા હરિ ચેરા ।
કીજે નાથ હૃદય મહ ડેરા ॥४०॥
॥ દોહા ॥
પવનતનય સંકટ હરન મંગલ મૂર્તિ રૃપ ।
રામ લખન સીતા સહીત હૃદય બસહુ સુર ભૂપ ॥
Hanuman Chalisa Lyrics
Hanuman Chalisa Gujarati 

 

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here