અચ્યુતમ કેશવમ | Achyutam Keshavam Krishn Damodaram | Krishn Dhun Lyrics

0
809
અચ્યુતમ કેશવમ ક્રિષ્ન દામોદરં
રામ નારાયણમ જાનકી વલ્લભમ
કૌન કેહતા હૈ ભગવાન આતે નહિ
તુમ મીરા કે જૈસે બુલાતે નહિ
અચ્યુતમ કેશવમ ક્રિષ્ન દામોદરં
રામ નારાયણમ જાનકી વલ્લભમ
કૌન કેહતા હૈ ભગવાન ખાતે નહિ
બેર શબરી કે જૈસે ખીલાતે નહિ
અચ્યુતમ કેશવમ ક્રિષ્ન દામોદરં
રામ નારાયણમ જાનકી વલ્લભમ
કૌન કેહતા હૈ ભગવાન સોતે નહિ
માં યશોદા કે જૈસે સુલાતે નહીં
અચ્યુતમ કેશવમ ક્રિષ્ન દામોદરં
રામ નારાયણમ જાનકી વલ્લભમ
કૌન કેહતા હૈ ભગવાન નાચતે નહિ
ગોપીયો કી તરાહ તુમ નચાતે નહિ
અચ્યુતમ કેશવમ ક્રિષ્ન દામોદરં
રામ નારાયણમ જાનકી વલ્લભમ
નામ જપતે ચાલો કામ કરતે ચલો
હર સમય કૃષ્ણ કે ધ્યાન કરતે ચલો
અચ્યુતમ કેશવમ ક્રિષ્ન દામોદરં
રામ નારાયણમ જાનકી વલ્લભમ
યાદ આયેગી ઉનકો કભી ના કભી
ક્રિષ્ન દર્શન તો દેંગે કભી ના કભી
અચ્યુતમ કેશવમ ક્રિષ્ન દામોદરં
રામ નારાયણમ જાનકી વલ્લભમ

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here