વનરાતે વનમાં મીંઢોળ જાજા | Vanarate Vanma Mindhol Lyrics | Lagna Geet

0
2335
વનરાતે વનમાં મીંઢોળ જાજા
મીંઢોળ પરણેને જાડ બાળ કુંવારા |
હું તમને પૂછુ મારા વીરા રે અંતરિયા
આવડાતે લાડ તમને કોને લડાવ્યા
દાદાજીના તેડ્યા અમે સીમળીયે આવ્યા
આવળાતે લાડ અમને દાદા એ લડાવ્યા |
હું તમને પૂછુ મારા વીરા રે અંતરિયા
આવડાતે લાડ તમને કોને લડાવ્યા
કાકાજીના તેડ્યા અમે માંડવડે રે આવ્યા
આવળાતે લાડ અમને કાકા એ લડાવ્યા |
હું તમને પૂછુ મારા વીરા રે વરરાજા
આવડાતે લાડ તમને કોને લડાવ્યા
મામાજીના તેડ્યા અમે માયરા માં બેઠા
આવળાતે લાડ અમને મામા એ લડાવ્યા |
વનરાતે વનમાં મીઢોળ જાજા
મીઢોળ પરણેને જાડ બાળ કુંવારા |

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here