મારી મેના રે બોલે રે ગઢને | Mari Mena Re Bole Ne Gadhane Lyrics

0
736
મારી મેના રે બોલે રે ગઢને કાંગરે ,
કાયાના કુડા રે ભરોંસા ‚ દેહુંના જૂઠા રે દિલાસા‚
મારી મેના રે બોલે રે ગઢને કાંગરે…
એવી ધરતી રે ખેડાવો‚ રાજા રામની રે ‚
હીરલો છે રે ધરતીની માંય , હીરલો છે રે ધરતીની માંય‚
મારી મેના રે બોલે રે ગઢને કાંગરે…
એવી છીપું રે સમદરિયામાં નીપજે રે ‚
મોતીડાં છે રે છીપની માંય ‚ મોતીડાં છે રે છીપની માંય‚
મારી મેના રે બોલે રે ગઢને કાંગરે…
એવો મૃગલો ચરે રે વનમાં એકલો રે ‚
કસ્તુરી છે રે મૃગલાની માંય ‚ કસ્તુરી છે રે મૃગલાની માંય‚
મારી મેના રે બોલે રે ગઢને કાંગરે…
એવી મેના ને મેકરણ બેઉ એક છેરે ,
એને તમે જુદા રે નવ જાણો ‚ એને તમે જુદા રે નવ જાણો‚
મારી મેના રે બોલે રે ગઢને કાંગરે…
Aaj Mari Menare Bolene Gadhne Lyrics

 

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here