સાંઈ મુજા મેરુ રે કરો તો | Sai Muja Meru Re Karo To Lyrics

0
567
નિરખી લવ નેણું માં ભરપુર,
દલડે થી જાણું નહી જરાય દૂર,
સાંઈ મુજા મેરુ રે કરો તો,
હમકો ઐસા ગુરુજી મિલત હૈ.
કોણ તારી વાડી દાતા , કોણ વિસ્તારા,
કોણ રે ડાળી ને કોણ એના મૂળ,
સાંઈ મુજા મેરુ રે કરો તો.
સત મોરી વાડી દાતા , વચન વિસ્તારા,
દયા રે ડાળી ને ધરમ એના મૂળ,
સાંઈ મુજા મેરુ રે કરો તો.
પાછા રે પગલા, નહી ભરુ,
પંથ થોડો ને , જાવું ઘણે દૂર,
સાંઈ મુજા મેરુ રે કરો તો.
સાંઈ નાં પ્રતાપે “શેલાણી” બોલ્યા,
આ હીરલો મળ્યો મોંઘેરો મૂલ,
સાંઈ મુજા મેરુ રે કરો તો.
Sai Muja Meru Re Karo To Lyrics

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here