આ શેરી વળાવી | Sheri Valavi Lyrics | Narshih Maheta Bhajan Lyrics

0
470
આ શેરી વળાવી સજ્જ કરું,ઘેરે આવોને
આંગણિયે પથરાવું ફૂલ, વાલમ ઘરે આવોને
આ ઉતારા દેશું ઓરડા ઘરે આવો ને
દેશું દેશું મેડીના મોલ મારા ઘરે આવો ને
આ શેરી વળાવી …
આ દાતણ દેશું દાડમી ઘરે આવો ને
દેશું દેશું કણેરી કાંબ,મારા ઘરે આવો ને
આ શેરી વળાવી …
આ નાવણ દેશું કુંડિયું ઘરે આવો ને
દેશું દેશું જમનાજી ના નીર મારા ઘરે આવો ને
આ શેરી વળાવી …
આ ભોજન દેશું લાપશી ઘરે આવો ને
દેશું દેશું સાકરિયો કંસાર,મારા ઘરે આવો ને
આ શેરી વળાવી …
આ રમત દેશું સોગઠી ઘરે આવો ને
દેશું દેશું પાસાની જોડ ,મારા ઘરે આવો ને
આ શેરી વળાવી …
આ પોઢણ ઢોલિયા,ઘરે આવો ને
દેશું દેશું હિંડોળા ખાટ,મારા ઘરેઆવો ને
આ શેરી વળાવી …
આ મહેતા નરસૈયાના સ્વામી શામળિયા
હારે અમને તેડી રમાડ્યા રાસ,મારા ઘરેઆવો ને
આ શેરી વળાવી …

Sheri Valavi Lyrics 
Narshih Maheta Bhajan Lyrics

 

Table of Contents

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here