તારો રે ભરોસો મને ભારી | Taro Re Bharoso Mane Bhari Lyrics

0
700
તારો રે ભરોસો મને ભારી
એવો ગરવો દાતા ગિરનારી રે બાવો ગિરનારી,
ઉંચો છે ગરવો દાતાર નીચે જમીયલશા દાતા
વચમાં ભવેશર ભારી , ગિરનારી રે બાવો ગિરનારી,
લીલી ને પીળી તારી ધજાઓ ફરુકે દાતા
ધોળી રે ધજા પર જાઉં વારી , ગિરનારી રે બાવો ગિરનારી,
અઢાર ભાત વનસ્પતિ ત્યાં બીરાજે દાતા
ફોરુ દિયે છે ફૂલવાડી , ગિરનારી રે બાવો ગિરનારી,
દેશ અને પરદેશથી યાત્રાળુ આવે દાતા
નમણું કરે નર ને નારી , ગિરનારી રે બાવો ગિરનારી,
ત્રીકમ સાહેબ ભીમ કેરે શરણે દાતા
તારા રે બાના ની બલિહારી , ગિરનારી રે બાવો ગિરનારી,

Taro Re Bharoso Mane Bhari Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here